วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 5 (บ้านห้าหลัง) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 5 (นางสาวละมัย ไชยโชค) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 11 (นายสัมฤทธิ์ ทายศรี)