วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 2 (บ้านม่วงค่อม) ตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อบ้านเรือนประชาชนบริเวณโดยรอบ โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2 (นางสุมาลี ผาผาย), สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 6 (นางเสถียร ปานกลาง) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 10 (นายสุวัฒน์ อ่อนศรี)