วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 (บ้านโคกสะอาด) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) ซ่อมแซมระบบประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ ล้างทำความสะอาดฌาปนสถานวัดนารายณ์ทรงธรรม โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7 (นายวันชัย สีดากุล) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 10 (นายสุวัฒน์ อ่อนศรี)