วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยนา) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 5 (บ้านห้าหลัง) ซ่อมแซมโคมไฟสาธารณะ โดยการประสานงานของประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม (นายทวี แผวสุวรรณ์) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 5 (นางสาวละมัย ไชยโชค)