วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 (บ้านม่วงค่อม) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม (นายสัมฤทธิ์ ทายศรี) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 1 (นายสันติสุข ผาผาย)