วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 (บ้านม่วงค่อม), หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยนา), หมู่ที่ 6, หมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) และหมู่ที่ 8 (บ้านม่วงงาม) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 10