วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 (บ้านโคกสะอาด) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน และหมู่ที่ 10 (บ้านโคกสนั่น) ซ่อมแซมระบบประชาสัมพันธ์ตำบล (เสียงตามสาย) และโคมไฟประจำทาง โดยการประสานงานของนายวันชัย สีดากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7 และสัมฤทธิ์ พิศสนอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10