วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อดูแลการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ทั้งนี้ กำหนดจัดเวรรับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมเป็นประจำทุกวันทำการ เพื่อสร้างความอุ่นใจ ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ในการนี้ นางสาวทิพปภา แสงธาราทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 4 อำเภอชัยบาดาล ร่วมส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองในโอกาสดังกล่าว