วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 7 (บ้านโกสะอาด) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของนายวันชัย สีดากุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7