วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ปฏิบัติหน้าที่เวรรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อดูแลการเดินทาง ดูแลความปลอดภัยต่าง ๆ รวมถึงความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ทั้งนี้ กำหนดจัดเวรรับ – ส่ง นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมเป็นประจำทุกวันทำการ เพื่อสร้างความอุ่นใจ ความมั่นใจให้กับผู้ปกครองที่มารับ-ส่ง บุตรหลาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม