วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายประพันธุ์ สำราญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 (บ้านม่วงค่อม) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 1 จุด โดยการประสานงานของ นายสันติสุข ผาผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 1