วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 (บ้านม่วงค่อม) และหมู่ที่ 7 (บ้านโคกสะอาด) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่อมแซมและตรวจสอบระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 2 (นางสุมาลี ผาผาย) และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 7 (นายวันชัย สีดากุล)