วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 (บ้านม่วงค่อม) และหมู่ที่ 11 (บ้านเขาหินกอง) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซ่อมแซมระบบส่งน้ำประปาหมู่บ้าน โดยการประสานงานของ นายสันติสุข ผาผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 1 และนายสัมฤทธิ์ ทายศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 11