วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายบัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พนักงาน และเจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ลงพื้นที่หมู่ที่ 1 (บ้านม่วงค่อม) และหมู่ที่ 6 (บ้านโคกสนั่น) ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตรวจสอบระบประปาหมู่บ้าน โครงการ 1 และ 2 โดยการประสานงานของ นายสันติสุข ผาผาย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 1 นางเสถียร ปานกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม หมู่ที่ 6