วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนางสาวลำภู ใจตรงดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วยนางสาวสุพรรษา รณรัตน์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญ และนางศิริพร ทรัพย์ชูชนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาน และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อให้นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มีความรู้ พัฒนาการเติบโตสมวัย