วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกรับบริจาคขยะรีไซเคิล ในกิจกรรมทำบุญกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ในพื้นที่ หมู่ที่ 1, 2 และ 8 ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ โดมกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม เพื่อขอรับบริจาคขยะ รีไซเคิลนำไปจำหน่ายเพื่อกลับมาเป็นทุนทรัพย์ในการดูแลผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ในชุมชน ผ่านการดูแลช่วยเหลือจากคนในชุมชนเพื่อคนในชุมชน ซึ่งมีกำหนดขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลทุกหมู่บ้านเพื่อทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีกำหนดการขอรับบริจาคขยะรีไซเคิลครบทุก 11 หมู่บ้าน