วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2566 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข มอบหมายหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)