องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

หัวหน้าส่วนราชการ

ภารกิจด้านการบริหารหน่วยงาน

1.  รับมอบนโยบายการบริหารงานจากคณะผู้บริหารโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
2.  สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการภายในหน่วยงานของ อบต.
3.  วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้งานของ อบต.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
5.  ดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
6.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

นางสาวลำภู ใจตรงดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

087-113-2571

นางสาวลำภู ใจตรงดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

087-113-2571

นางเพียงใจ บุปผาสาท

ผู้อำนวยการกองคลัง

088-647-1764

นางสาวลำภู ใจตรงดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

087-113-2571

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565