การคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งฯ พนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562

การคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้งฯ พนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ_ศ_ 2562

 

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

O25.1.1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

มาตรฐานการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งฯ 2562

O25.1.2 มาตรฐานการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งฯ 2562

 

กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

O25.2.1 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

มารฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560

O25.2.2 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2560

 

มารฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขสอบแข่งขัน 2561

O25.2.3 มาตรฐานหลักเกณฑ์เงื่อนไขสอบแข่งขัน 2561

 

กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น

O25.3.1 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

 

หลักเกรณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2558

O25.4.1 หลักเกฑณ์ประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ.2558

 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ

O25.4.2 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผ

 

หลัเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561

O25.4.3 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561

 

ประกาศ จ.ลพบุรี การประเมินการปฏิบัติงานพนักงานฯ พ.ศ. 2558

O25.4.5 ประกาศ จ.ลพบุรี การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานฯ พ.ศ.2558

 

ประกาศ ก.ลพบุรี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย พ.ศ. 2558

O25.5.1 ประกาศ ก.ลพบุรี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย พ.ศ.2558

 

ประกาศ ก.ลพบุรี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย ฉ.3 พ.ศ.2562

O25.5.2 ประกาศ ก.ลพบุรี หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัย ฉ.3 พ.ศ.2562

หลักเกณฑ์ดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล

O25.5.3 หลักเกณฑ์ดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล

 

ประกาศ ก.กลาง มาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2544

O25.5.4 ประกาศ ก.กลาง มาตราฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 2544

 

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2561

O25.5.5 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2561