องค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำ กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ดังเอกสารแนบท้าย