การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสิ่งอำนวนความสะดวก ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ ดังเอกสารแนบท้าย