องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

-หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานภายใน อบต.และมีอำนาจ และมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร ทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ
-หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน  และระบบการควบคุมภายในหรือการแก้ไข  ระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง  ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ คำปรึกษาแนะนำ ขอบเขตการตรวจสอบภายในจะครอบคลุมทั้งการตรวจสอบด้านการเงินและการบัญชีและการตรวจสอบการดำเนินการ รวมทั้งการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน
-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ เป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เชี่ยวชาญ และมีความระมัดระวัง  รอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบอาชีพ มีมนุษย์สัมพันธ์ และทักษะในการติดต่อสื่อสาร มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและผู้รับตรวจ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ

หน่วยตรวจสอบภายในต้องวางแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งให้รายงานผลการตรวจสอบ  โดยการให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ประเมินผล ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาตามแนวทางที่มาตรฐานการตรวจสอบภายในกำหนด  ดังนี้
1.  วางแผนกำหนดเป้าหมาย ขอบเขตการตรวจสอบภายในครอบคลุมทุกด้าน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานและการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ของ อบต.
2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3. สอบทานและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ทั้งทางการเงินการบัญชีและการปฏิบัติงาน
4. ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ เพื่อให้ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะ ในอันที่จะทำให้ผลการตรวจสอบมีประโยชน์สามารถนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. ประสานงานกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ
6. รายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ พร้อมทั้งความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ให้ปลัด อบต.ทราบและพิจารณาสั่งการ
7. ติดตามผลการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับผู้รับตรวจ เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงให้ถูกต้อง
8. ปฏิบัติงานในการเป็นทึ่ปรึกษาให้ความเห็นและคำแนะนำต่อปลัด อบต. หัวหน้าหน่วยรับตรวจเพื่อให้เกิดการบริหารงาน อย่างมีคุณภาพและปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

นางสาวลำภู ใจตรงดี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

โทร.087-113-2571

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตำแหน่งว่าง