วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวทิพปภา แสงธาราทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 4 อำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ในกิจกรรมฝึกอาชีพ “การสานตะกร้าหวาย” โดยการสนับสนุนโครงการจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ในกิจกรรมซ้อมรำบาสโลบผู้สูงอายุตำบลม่วงค่อม เพื่อเตรียมตัวในการเข้าร่วมงานประเพณีลอยกระทงวัดตะโก (วัดหลวงพ่อรวย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในการนี้ นางสาวทิพปภา แสงธาราทิพย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เขต 4 อำเภอชัยบาดาล พร้อมด้วย นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ร่วมมอบเสื้อให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนฯ