องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

สินค้า Otop ในพื้นที่

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ สินค้าโอทอป เป็นที่สนใจของกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้ให้กับแต่ละชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือเรียกสั้นๆ ว่า โอทอป (OTOP) ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับดีขึ้น ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์สินค้าถูกพัฒนาปรับปรุงให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น มีบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัย โดยการช่วยจากภาครัฐเข้าไปช่วยในการให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสินค้า การบริหารจัดการต่างๆ ช่วยหาช่องทาง หาตลาดทั้งในและต่างประเทศในการนำสินค้าออกสู่ระดับสากล

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ดินชำเพาะ

สำหรับการปลูกพืชทุกประเภท

“เพราะเราคือโรงงานดินชำเพาะ” เสิร์ฟดินคุณภาพ เนื้อดินเต็มถุง เต็มคุณภาพ เต็มใจให้บริการ
มีหลายประเภทให้ท่านเลือกใช้ในงานปลูกไม้ประเภทต่างๆ 
ดินก้ามปู ตรา ชำเพาะ
ดินชีวภาพ ตรา ชำเพาะ
ดินขุยไผ่ ตรา ชำเพาะ
เต็มใจให้บริการ
081-491-8256
095-519 5755
095-519-5754 คุณหลิว

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ข้าวหอมมะลิม่วงค่อม

ข้าวสารคุณภาพดีจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลม่วงค่อม

ข้าวสารผ่านการผลิตอย่างเอาใจใส่ตั้งแต่คัดเมล็ดพันธุ์ปลูก ปลูกแล้วดูแลตามระบบเกษตรอินทรีย์ รวมกันเกี่ยว และตากในลานตากของกลุ่ม เก็บไว้และสีใหม่ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และจึงบรรจุถุง
 
องค์ประกอบ
ข้าวสาร ข้าวขาวดอกมะลิ 105
 
ความสามารถในการผลิต : 10 ตัน /เดือน หรือตามสั่ง ถุง
(ปริมาณ:หน่วยนับ/เดือน)
 
ราคา ต่อ ถุง : 150.00 บาท
 
มาตรฐาน :
 
ระยะเวลาการผลิต : ตลอดปี
 
ช่องทางการจัดจำหน่าย : ขายเอง,ฝากขาย,ขายผ่านนายหน้า,ผลิตตามคำสั่ง
 
ชื่อ :วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนม่วงค่อม
รหัสทะเบียน :1-16-04-05/1-0015
ที่ตั้ง :เลขที่ 21 หมู่ที่ 4 ถนน ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ : 
โทรสาร : 
ผู้มีอำนาจทำการแทน :1. นายแอ๊ด บุบผา
2. นายสมศักดิ์ ผาผาย

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565