องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

สำนักปลัด

ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยมีการแบ่งงานภายในออกเป็น 8 งาน  ดังนี้

1.1 งานบริหารงานทั่วไป
         – งานธุรการ งานสารบรรณ
         – งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
         – งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
         – งานตรวจสอบภายใน
         – งานสนับสนุนและบริการประชาชน
         – งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
         – งานอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนใด
1.2  งานนโยบายและแผน
         – งานนโยบายและแผนพัฒนา
         – งานวิชาการและแผน
         – งานข้อมูลการประชาสัมพันธ์
         – งานงบประมาณ
         – งานพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะขอรับเงินอุดหนุนของ อบต.
         – งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
1.3  งานบริหารงานบุคคล
         – งานบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุกระดับ ทุกตำแหน่ง
         – งานสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
         – งานการพัฒนาบุคลากร
         – งานเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
         – งานเกี่ยวกับการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
         – งานระบบสารสนเทศระบบข้อมูลบุคลากรท้องถิ่น LHR
         – งานทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
1.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
         – งานเตรียมแผนป้องกันภัย งานช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประสบภัย
         – งานกู้ภัยต่างๆ
         – งานอันเกี่ยวเนื่องกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
         – งานรักษาความสงบเรียบร้อยขององค์การบริหารส่วนตำบล
         – งานบริการระบบแพทย์ฉุกเฉิน EMS
         – งานรักษาความสะอาด
1.5  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
         – งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
         – งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ
         – งานสุขาภิบาลทั่วไปและงานสุขาภิบาลอาหารสถานประกอบการ
         – งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
         – งานศูนย์บริการสาธารณสุข
1.6  งานกฎหมายและคดี
         – งานกฎหมายและนิติกรรม สัญญาต่างๆ
         – งานการดำเนินการทางคดีและการปกครอง
         – งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
         – งานข้อบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบ อบต.
1.7  งานกิจการสภา อบต.
         – งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
         – งานการประชุมสภา อบต.
         – งานอำนวยการและประสานงานของกิจการสภา
1.8  งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
         – งานข้อมูลวิชาการเกษตร
          – งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
          – งานส่งเสริมทางด้านการเกษตร พืชไร่ พืชสวน
         – งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
         – งานส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์
         – งานควบคุมและป้องกันโรคระบาด
1.9  งานการศึกษาและปฐมวัย   
          –  งานพัฒนาเด็กปฐมวัย
          –  งานกีฬาและนันทนาการ
          –  งานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
          –  งานศึกษาในระบบโรงเรียน
          –  งานการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

หัวหน้าสำนักปลัด

พิชชานันท์1

นางพิชชานันท์ น้อยวิชัย

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายฯ

อธิญา

น.ส.อธิยา คำภูแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ศิรพร

น.ส.ศิริพร ดอกบัว

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ภาณุวัฒน์

นายภานุวัฒน์ อินสุก

พนักงานจ้างทั่วไป

วัชรินทร์

น.ส.วัชรินทร์ เพราะกุล

พนักงานจ้างทั่วไป

สมบัติ

น.ส.สมบัติ ทายศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

นาย11

นายไพฑูรย์ บัวเชย

พนักงานจ้างทั่วไป

อรัญญา

น.ส.อรัญญา มาตาเดิม

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ปวีณา

น.ส.ปวีณา ว่างานดี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ศรัญญา

น.ส.ศรัญญา รัตนพุก

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พลากร

นายพลากร โฮมแพน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

วราภรณ์

น.ส.วราภรณ์ แก้วเมือง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

เรณู

นางเรณู ทายศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

อรณภา

น.ส.อรนภา มีแสงแวว

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ทองคำ

น.ส.ทองคำ ชัยศรี

นักอาสาสมัครบริบาล

มะลิ

นางมะลิ พรมมหาชัย

นักอาสาสมัครบริบาล

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

บุญช่วย

นายบุญช่วย สร้อยมโหสถ

พนักงานจ้างทั่วไป

สมพงษ์

นายสมพงษ์ เอนกคณา

พนักงานจ้างทั่วไป

สุภาวดี

น.ส.สุภาวดี ชัยเหลา

พนักงานจ้างทั่วไป

อิฐ

นายอิฐ ตราครุฑ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

สุรเดช

นายสุรเดช ยายืน

พนักงานจ้างเหมาบริการ

พินิจ

นายพินิจ แซ่ตั๋ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ

กันต์ฤทัย

น.ส.กันต์ฤทัย เสนาะ

พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานรักษาความสะอาด

อุไร

นายอุไร ว่างานดี

พนักงานจ้างทั่วไป

ไพรวรรณ

นายไพรวรรณ คำวงค์ษา

พนักงานจ้างทั่วไป

ประมาณ

นายประมาณ ทายศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

ศุภสรรค์

นายศุภสรรค ท้าวดี

พนักงานจ้างทั่วไป

หนู

นายหนู สร้อยเสนา

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ม้วย

นายม้วย บุญชูศรี

พนักงานจ้างเหมาบริการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เสมอ

นางเสมอ ประดับศิริกุล

ครู (คศ.2)

รัตนา

นางรัตนา โพธิ์วิฑูร

ครู (คศ.1)

กรพินธุ์

น.ส.กรพินธ์ พุ่มบ้านเซ่า

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ชมพูนุช

น.ส.ชมพูนุช ชนะสิทธิ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

บุษบากร

น.ส.บุษบากร เกิดปราชญ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ปริญญา

น.ส.ปริญญา ทาเงิน

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

แพรวพรรณ

น.ส.แพรวพรรณ ว่างานดี

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565