องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

สมาชิกสภาอบต.

ภารกิจด้านนิติบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวี แผวสุวรรณ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

089-071-4677

สัมฤทธิ์

นายสัมฤทธิ์ ทายศรี

รองประธานสภาฯ

092-363-5171

สันติสุข

นายสันติสุข ผาผาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

089-150-6193

สุมาลี

นางสุมาลี ผาผาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

080-910-7869

เดชชัย

นายเดชชัย พุทหอม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

082-432-9267

ละมัย

นางสาวละมัย ไชยโชค

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

085-483-0899

เสถียร

นางเสถียร ปานกลาง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

080-815-4012

วันชัย

นายวันชัย สีดากุล

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

085-518-2296

มงคล

นายมงคล คำสกุล

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8

092-563-3603

สุจิน

นายสุจี ใสปัน

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

081-434-4267

สัมฤทธิ์

นายสัมฤทธิ์ ทายศรี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

092-363-5171

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565