องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

สมาชิกสภา อบต.

ภารกิจด้านนิติบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาตำบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(3) ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารให้เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาตำบลตาม (1) และกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ
(4) เลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภา อบต.
(5) รับทราบนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ และรับทราบรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี
(6) ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
(7) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเสนอบัญญัติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติได้
(8) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจในการเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหรือสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคนใดคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทวี แผวสุวรรณ์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

โทร.089-071-4677

นายสัมฤทธิ์ ทายศรี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

โทร.092-363-5171

นายสันติสุข ผาผาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1

โทร.089-150-6193

นางสุมาลี ผาผาย

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2

โทร.080-910-7869

นายเดชชัย พุทหอม

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4

โทร.082-432-9267

นางสาวละมัย ไชยโชค

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5

โทร.085-483-0899

นางเสถียร ปานกลาง

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6

โทร.080-815-4012

นายวันชัย สีดากุล

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7

โทร.085-518-2296

นายสุจี ใสปัน

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9

โทร.081-434-4267

นายสุวัฒน์ อ่อนสี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10

โทร.06-4157-6442

นายสัมฤทธิ์ ทายศรี

สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11

โทร.092-363-5171

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565