องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

สภาพทั่วไป
และข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้งสำนักงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม อยู่ห่างจากอำเภอชัยบาดาล ประมาณ 23 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ 65 กิโลเมตร

ทิศเหนือ             ติดกับ ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้                ติดกับ ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก        ติดกับ ตำบลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก         ติดกับ ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล และตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม                                จังหวัดลพบุรี           

เนื้อที่  ตำบลม่วงค่อมมีเนื้อที่ประมาณ 44,178 ไร่ (76.80 ตารางกิโลเมตร)

ภูมิประเทศ   องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และอยู่ในเขตพื้นที่ภาคกลาง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ บางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม ภูมิประเทศเขตร้อน มี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูหนาว ฤดูร้อน และฤดูฝน ในฤดูร้อนอากาศร้อนอบอ้าวมาก ฤดูหนาวอากาศหนาวปานกลาง ฤดูฝนมีฝนตกปานกลาง อากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 27.42 องศาเซสเซียส ซึ่งจะมีอุณหภูมิสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได้ประมาณ 36.23 องศาเซสเซียส และต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ 18.61 องศาเซสเซียส

การปกครอง  องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งหมด จำนวน 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่  1 บ้านม่วงค่อม
หมู่ที่  2 บ้านม่วงค่อม                                                                
หมู่ที่  3 บ้านห้วยนา                                                       
หมู่ที่  4 บ้านโคกมะขามป้อม                                                       
หมู่ที่  5 บ้านห้าหลัง                                                                                           
หมู่ที่  6 บ้านโคกสนั่น
หมู่ที่  7 บ้านโคกสะอาด
หมู่ที่  8 บ้านม่วงงาม
หมู่ที่  9 บ้านห้วยนา
หมู่ที่ 10 บ้านนารายณ์ทรงธรรม
หมู่ที่ 11 บ้านมะกอกหวานพัฒนาราชานุเคราะห์                                        

ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 5,909 คน แยกเป็นชาย 2,889 คน หญิง 3,020 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 47 คน/ตารางกิโลเมตร ครัวเรือน 2,168 ครัวเรือน
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ( ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี )

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

สภาพทางเศรษฐกิจ

อาชีพเกษตรกรรม

กสิกรรม โดยสภาพทั่วไปของตำบลมีการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำประหลัง ไม้ผล เป็นต้น      

ปศุสัตว์ เกษตรกรจะเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่ไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายบ้างโดยทำเป็นอาชีพเสริม คือ นิยมเลี้ยง ได้แก่ โค เป็ด ไก่ และสุกร เป็นต้น

อุตสาหกรรม มีการทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน เพื่อไว้ใช้สอยภายในครอบครัวเพียงเล็กน้อย เช่น ถักเชือกป่านมะนิลา อาหารแปรรูป (ปลาร้า) ตะกร้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโรงงานที่จะเกิดขึ้นในตำบล เช่น โรงงานทานตะวัน ทำให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นมากขึ้น

หน่วยธุรกิจในเขตตำบลม่วงค่อม

ธนาคาร                   –       แห่ง
โรงแรม                   –        แห่ง
สถานีบริการน้ำมัน        4       แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม      1       แห่ง
โรงสี                       4      แห่ง
โรงทำปุ๋ย                  6      แห่ง
ร้านค้า                    55      แห่ง

ร้านอาหาร               24        แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์             5        แห่ง
ห้องเช่า                  14        แห่ง
ร้านเสริมสวย             3        แห่ง
โรงเลี้ยงหมู               7        แห่ง
ร้านขายรถ                2        แห่ง
โรงเลี้ยงไก่                1        แห่ง

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565