วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ณ ลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ออกกำลังกาย ใช้ทักษะการทรงตัว เหมาะสมกับช่วงวัย