วิสัยทัศน์

“รักท้องถิ่น พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานให้เพียงพอ และทั่วถึง เป็นชุมชนที่น่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  สร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชน  พร้อมทั้งการศึกษาและการเรียนรู้  ค้าขายก้าวหน้า  รักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น”

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

พันธกิจการพัฒนา

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565