วันจันทร์ ที่ 29 สิงหาคม 2565
นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริการ เยี่ยมชมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ต.ม่วงค่อม ในกิจกรรม “เพิ่มทักษะและเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ” วิทยากรโดย นายเอกรินทร์ จันทร์เที่ยง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ม่วงค่อม อาสาสมัครกู้ภัยพ้งไล้ 16 ต.ม่วงค่อม และ “วิชาเต้นบาสโลบ” ณ หอประชุมสัมมนาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม