รายงานผลการส่งเสริม และบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรสุขภาวะ Happy Workplace อค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย