รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานฐานข้อมูลจำนวนคนพิการ