องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ได้รวบรวมการใช้การใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา สรุปข้อมูลผู้มาใช้บริการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้ข้อมูลได้ ตามเอกสารแนบท้าย