รายงานการาประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565

รายชื่อผู้มาประชุม สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 (21 กพ 65)