รายงานการประชุมสภาฯ แถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565

รายชื่อผู้มาประชุมสภา (7 มค 65)