รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565

รายชื่อผู้มาประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (15 สค 65)