รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565

รายชื่อผู้มาประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (2 ส.ค. 65)