รายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2565

รายชื่อผู้มาประชุม สมัยที่ 1 ครังที่1 (11 กค 65)