รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565

รายชื่อผู้มาประชุม สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (30 พ.ค. 65)