องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบล
  1. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล : มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
  2. มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม : การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

                สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ในปัจจุบันตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2537 และนอกจากผลของพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินอย่างขนานใหญ่ อันเนื่องจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาลลงสู่องค์การประชาชนในระดับครองส่วนท้องถิ่น แต่เนื่องจากสภาตำบลมีความเกี่ยวพันอย่างใกล้ชิดกับองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นจึงนำเสนอเนื้อหาในส่วนของสภาตำบลไว้ด้วย เพื่อจะได้ทำความเข้าใจกับการบริหารงานระดับตำบลอย่างครบถ้วนและชัดเจนการจัดระเบียบบริหารงานในตำบลได้เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช2457 ซึ่งกำหนดให้หลายบ้านรวมกันขึ้นเป็นหมู่บ้านรวมกันขึ้นเป็นหมู่บ้านรวมกันขั้นเป็นตำบลมีกำนันเป็นผู้ดูแลโดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจะมีภารกิจที่ช่วยเหลือทางราชการในการปกครองท้องที่นั้น ๆ ต่อมาได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2486 และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่  (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510  ให้มีคณะกรรมการตำบลขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบไปด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และครูประชาบาลหนึ่งคน กับกรรมการหมู่บ้านผู้ทรงคุณวุฒิหมู่บ้านละ 1 คน ซึ่งนายอำเภอเป็นผู้คัดเลือกคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่กำนันเกี่ยวกับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของกำนัน

               

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม

เดิมเริ่มก่อตั้งเป็นสภาตำบลตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2537 มีประธานสภาตำบล คือ นายตำหนิ แก่นมั่น  เป็นกำนันและเป็นประธานสภาตำบล  มีพนักงานลูกจ้างประจำจำนวน 1 คน  คือ นางสุรีพร  คำทา และต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ได้ยกระดับมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มีพนักงานส่วนตำบลมาบรรจุประกอบด้วย นายอภิชาติ  ภัสสรโยธิน ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 3 นายดนัย  ยอดสลุง  ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการคลัง ระดับ 2 และนายภีระพัฒน์  กลิ่นจันทร์ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายโยธา  ระดับ 2

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ถนนสุระนารายณ์  ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี อยู่ห่างจากอำเภอชัยบาดาลประมาณ  23  กม.  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีประมาณ  70 กิโลเมตร

ยินดีให้บริการ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ได้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี 2565