นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ประชุมปรึกษาหารือก่อนเด็กไปทัศนศึกษา เน้นย้ำในเรื่องความปลอดภัยของเด็ก และการดูแลอย่างใกล้ชิดของเด็กที่ไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน