เมื่อวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม 2565 นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมทุกท่านร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/ประจำปี 2565 ญัตติการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565