วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2567
นาย นันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม นาย บัญญัติ น้อยเจริญ เลขานุการนายก และ น.ส. ลำภู ใจตรงดี ปลัดอบต.ม่วงค่อม หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล,คณะครูส่วนตำบล,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2567 เพื่อหารือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานประจำเดือน ณ.ห้องประชุมใหญ่องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม