นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมจัดตั้งคณะกรรมการ ในศูนย์ยุติธรรมชุมชนประจำตำบลม่วงค่อม ให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน
วัตถุประสงค์ เพื่อ รับเรื่องราวร้องทุกข์ อำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลาง ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในตำบลม่วงค่อม
หากขั้นตอนในการจัดตั้งเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อมจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ถึงสานที่จัดตั้งศูนย์ เบอร์โทรศัพท์ และรายชื่อคณะกรรมในแต่ละด้านให้พี่น้องประชาชนชาวตำบลม่วงค่อมได้รับทราบตามลำดับต่อไป