นายทนงศักดิ์ ผาผาย (รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม) พร้อมด้วย นางสาวลำภู ใจตรงดี (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม) เข้าร่วมประชุมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคี “อบต.สัมพันธ์ต้านยาเสพติด อำเภอชัยบาดาล ครั้งที่ 19 ”
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์