การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจริยธรรม (ผูัทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตามเอกสารแนบท้าย