นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข ประชาสัมพันธ์ เชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม สมันสามัญ สมัยที่ 2/2566 วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม