ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนจังหวัดลพบุรี เป็น “จังหวัดคุณธรรม”

ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน