ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2565
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565