วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายนันทวัฒน์ อินทร์สุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ ผาผาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม และนายประพันธุ์ สำราญวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม พร้อมด้วย พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงค่อม ออกบริการรับซื้อขยะรีไซเคิลในโครงการกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ บ้านห้วยนา หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 11 (จุดรับซื้อลานกองทุนธนาคารขยะ) และหมู่ที่  (จุดรับซื้อศาลาประชาคมบ้านฝายพัฒนา และร้านรินสเตก) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อม ตามรูปแบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service โดยกองทุนธนาคารขยะตำบลม่วงค่อมดำเนินการเพื่อดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของสมาชิกฯ โดยกำหนดออกบริการระหว่างวันที่ 16 – 23 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 11 หมู่บ้าน